TIETOSUOJASELOSTE

 

1.    Rekisterinpitäjä

2.       Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta.
Rekisterinpitäjän tehtävät on delegoitu hallintopäällikölle (Johtokunnan päätös
23.1.2020/2).

3.     

4.    Rekisterin
yhteyshenkilö

Viestintä- ja
henkilöstönkehittämispäällikkö.

Helsingin kaupungin
liikenneliikelaitos (HKL), PL 55250 (Hämeentie 86), 00099 Helsingin kaupunki.

5.    Tietosuojavastaava[JS1] 

(asiakas täyttää) (mikäli
tietosuojavastaavaa ei ole nimitetty, kohtaa ei täytetä)

6.    Käsittelijä

Mediamaisteri Oy

PL 82 (Uimalankatu 1)

33101 Tampere

010 281 8000

info@mediamaisteri.com

 

7.    Rekisterin
nimi

Oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristön
käyttäjärekisteri

8.    Henkilötietojen
käyttötarkoitus

Oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palvelun tarjoaminen
käyttäjille. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on HKL:n
verkko-oppimisalustan käytön mahdollistaminen sekä koulutuksiin ja
perehdytyksiin osallistuneiden henkilöiden tietojen hallinta. Verkko-oppimisalustaa
käytetään lakisääteisten lupien, pätevyyksien ja perehdytysten seurantaan ja
toteuttamiseen sekä osaamisen kehittämiseen. Alustaa voidaan käyttää myös
koulutusten suoritusten todentamiseen.

9.    Rekisterin
sisältämät tiedot

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ovat koulutuksiin tai
perehdytyksiin osallistuvien henkilöiden henkilötietoja: henkilön nimi, mahdollinen
Helsinki-ID, sähköpostiosoite, IP-osoite sekä tarpeelliset koulutus-/pätevyystiedot.

Lisäksi
käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten
kotiosoitteen, puhelinnumeron ja kiinnostuksen kohteet.
[JS2] 

HKL:n työntekijöiden osalta henkilötiedot sisältyvät Helsingin
kaupungin Henkilöstöhallintorekisteriin, jota koskeva rekisteriseloste löytyy
osoitteesta https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet

10. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

·        
rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa
asiakkaaksi, rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä
palveluja, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja
rekisteröidyn välille

·        
kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön
sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten

11. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset ja siirto

Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille. Lisäksi käyttäjä
voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa mahdollisille HKL:n
ulkopuolisille koulutuksenjärjestäjille tai kouluttajille.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle,
paitsi jos ulkopuolinen koulutuksenjärjestäjä tai kouluttaja on EU:n tai ETA:n
ulkopuolelta. Jos ulkopuolinen koulutuksenjärjestäjä tai kouluttaja on EU:n tai
ETA:n ulkopuolelta, noudatetaan tietosuoja-asetuksen säännöksiä sekä Euroopan
tietosuojaneuvoston ohjeita henkilötietojen siirrosta EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.

12.  Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötiedot
poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten,
ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.
[JS3] 

13.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä
palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään
nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

14. Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

·        
pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään
koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista
tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä
oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

·        
niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely
perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa
tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun
käsittelyn lainmukaisuuteen

·        
tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä
valvontaviranomaiselle

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tietosuoja/tietosuojasta-tarkemmin